Artikel 1) Aanmelding en Lidmaatschapspas
 1. Aanmelding als Cardo Dance Department-lid vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden of door een volledig ingevuld inschrijfformulier in te leveren bij de lesgever. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Digitale inschrijvingen gaan pas in nadat het aspirant Cardo Dance Department-lid het digitale inschrijfformulier schriftelijk heeft ondertekend.
 2. Het inschrijfgeld bedraagt € 23,- . Borg voor de lidmaatschapspas bedraagt € 25,-.
  Deze bedragen worden bij de 1e incasso geind.
 3. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van Cardo Dance Department zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
 4. Tijdens het eerste bezoek aan Cardo Dance Department ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de lidmaatschapspas. Uitsluitend op vertoon van een geldige lidmaatschapspas krijgt een lid toegang tot de Cardo Dance Department vestiging.
 5. De pashouder blijft ten alle tijden aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. De lidmaatschapspas is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
 6. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de lidmaatschapspas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende pas tegen opnieuw betaling van pasborg is vereist.
 7. Een pashouder die opnieuw een abonnement wil afsluiten binnen twaalf maanden na uitschrijving bij Cardo Dance Department is niet (opnieuw) inschrijfgeld verschuldigd.
 8. Teruggave van contributie om wat voor reden dan ook is niet mogelijk.
 
Artikel 2) Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
 1. De duur van het lesseizoen loopt van september tot juli het daaropvolgende jaar. Aan het eind van het seizoen kunt U er voor kiezen het abonnement op te zeggen, dmv het invullen van een stopformulier.
 2. Indien u uw abonnement niet (tijdig) stopzet, dmv een stopformulier, zal het abonnement in het nieuwe seizoen opnieuw starten. Wijzigingen en stopzettingen dienen voor 1 september verwerkt te zijn.
 3. Een lidmaatschap bij Cardo Dance Department kan op elk gewenst moment ingaan.
 4. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso. Geïncasseerd wordt in maandelijkse termijnen.
 5. Een opzegtermijn van één kalender maand na opzegdatum wordt aangehouden bij maandelijks opzegbare abonnementen. De 10 maanden abonnementen zijn tussentijds niet opzegbaar!
 6. Automatische incasso-opdrachten worden op iedere 5e van de maand afgeschreven. Afhankelijk van de inschrijfdatum wordt de incassodatum bepaald.
 7. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornerinq om welke reden dan ook, wordt de incasso op de eerst volgende incassodatum opnieuw aangeboden. Er wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Het lid krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
 8. Na drie storneringen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 9. De lidmaatschapspas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot Cardo Dance Department geweigerd worden. Cardo Dance Department is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 
Artikel 3) Trainingstijden
 1. Cardo Dance Department behoudt zich het recht voor om lestijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 2. Tijdens de schoolvakanties en vrije dagen wordt er geen les gegeven.
 
Artikel 4) Blokkeren
 1. Tijdelijk stopzetten/bevriezen van het lidmaatschap kan alleen in overleg met de administratie van Cardo Dance Department in geval van ziekte of andere calamiteiten.
 2. Voor het tijdelijk stopzetten/bevriezen van het abonnement dient de klant een blokkadekaart in te vullen en in te leveren bij de medewerker van Cardo Dance Department.
 3. Het tijdelijk stopzetten/bevriezen van abonnementen kan voor maximaal 3 maanden.
 4. Voor het tijdelijk stopzetten/bevriezen van abonnementen wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 
Artikel 5) Beëindigen
 1. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door een schriftelijk opzegformulier in te vullen verkrijgbaar bij de medewerkers van Cardo Dance Department. Andere vormen van opzeggen zijn niet mogelijk.
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd met inachtneming van artikel 2.e.
 
Artikel 6) Risico en aansprakelijkheid
 1. Het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij Cardo Dance Department, is geheel voor eigen risico.
 2. Cardo Dance Department aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
 3. Cardo Dance Department aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
 
Artikel 7) Huisregels
 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Cardo Dance Department vestiging en hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van Cardo Dance Department staan op de website www.cardodance.nl
 
Word lid!


Specialists
The CDK
CDK JR.
CDKidz
CDK MC (Megacrew)


10.00 Kiddo's
16.00 Hip Hop Kids - Go Pro
17.00 Hip Hop Teens - Go Pro
17.00 Hip Hop Teens 1B
18.00 Hip Hop Youth - Go Pro A
18.00 Hip Hop Masterclass Kids
19.00 Hip Hop Masterclass Jowha
20.00 Hip Hop Masterclass Sergio

Like it!


Follow us


Cardo Dance Department || De Run 8237 || 5504 EM Veldhoven || 040-84 59423 || info@cardodance.nl
KvK: 57931534 || BTW: 141908208B01

Ontwerp en techniek © 2013-2019 Montay Media